เปิดโครงการ “เด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม”

600316 childnews

15 มี.ค. 60 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนจากสสส. โดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันฯ และ คุณเนตรดาว ยั่งยุบล หัวหน้าโครงการเด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม ร่วมด้วย ตัวแทนเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศที่เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาหลายด้านอาทิ ปัญหาช่องว่างระหว่างโอกาส, การศึกษา, สัญชาติความไม่เท่าทียมในการเข้าถึงในสิทธิต่างๆ เป็นต้น เข้าร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ "เด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม"

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

3 ดี ดีจัง Young แจ๋ว

pic5
ผ่านไปแล้วกับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน-กำหนดยุทธศาสตร์ร่วมเครือข่าย สสย. ภายใต้ชื่อ "3 ดี ดีจัง Young แจ๋ว " เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 15-17 กพ. 60 ซึ่งงานนี้จัดโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับสโมสรพื้นที่นี้ดีจัง โดยมีภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับสสย. กว่า 120 คนทั่วประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โรงเรียนส่งเสริมพลเมืองประชาธิปไตย

600201 news2
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เข้าเยี่ยมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) และโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนส่งเสริมพลเมืองประชาธิปไตย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ติดตามและวางแผนเยาวชนเฝ้าระวังรู้เท่าทันสื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

603101 news1
วันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล