สสย.ร่วมเดินหน้าร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

591209 news3
8 ธ.ค. 2559 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ในฐานะคณะทำงานร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพช่วงเช้า ตัวแทนกระทรวงต่างๆ เช่น ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม ศึกษาธิการ และกรมประชาสัมพันธ์ นำเสนอภารกิจและแผนการทำงานของแต่และหน่วยงาน

จากนั้น ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล นำเสนอร่างยุทธศาสตร์ และคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมี ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอก ดำเนินรายการ

591209 news2
ช่วงบ่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาธิ นพ. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร นพ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ และ ดร. กษิติธร ภูภราดัย ร่วมอภิปรายแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ฯ โดยมีคุณธาม เชื้อสถาปนศิริ ดำเนินรายการ  จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์ 5 ด้านเพื่อวางแผนปฏิบัติการ

พิมพ์อีเมล