isaiah 4 verse 1 in xhosa

40:18 Ningamfanekisa ke nabani na uThixo, ninxulumise mfanekiselo mni na naye? 66:2 Zonke ezo zinto sazenza isandla sam, zabakho ke zonke ezo zinto; utsho uYehova; ndibheka kulo, kolusizana, komoya waphukileyo, kogubhayo ngelizwi lam. 42:23 Ngubani na kuni oya kukubekela indlebe oko, abaze indlebe, eve emveni koku? Aningabantwana bokreqo, imbewu yobuxoki, yini na. 65:8 Utsho uYehova ukuthi, Njengokuba incindi ifunyanwa esihlokweni, athi umntu, Musa ukusonakalisa, ngokuba kukho intsikelelo kuso; ndiya kwenjenjalo ngenxa yabakhonzi bam, ukuze ndingonakalisi into yonke. 14:12 Utheni na ukuwa emazulwini, Khwezi, nyana wesifingo! 38:9 Umbhalo kaHezekiya ukumkani wakwaYuda, oko ebesifa, waza waphila: 38:10 Ndathi mna, yakubon’ ukuba ithe cwaka imihla yam, mandimke ndiye emasangweni elabafileyo; Ndivelelwe, ndayihluthwa eseleyo iminyaka yam. 17:14 Ngexa langokuhlwa, nanko zikhwankqile; kungekasi, azikho. Isaiah 4:1 And in that day seven women shall take hold of one man, saying, We will eat our own bread, and wear our own apparel: only let us be called by your name, to take away our reproach. 49:16 Uyabona, ndikuvambile ezintendeni zezandla zam; iindonga zakho zihlala zimi phambi kwam. 36:13 Wema uRabheshake, wadanduluka ngezwi elikhulu ngesiYuda, wathi, Waveni amazwi okumkani omkhulu, okumkani waseAsiriya. 18:7 Ngelo xesha kuya kusiwa kuYehova wemikhosi isithabathaba, esingabantu abade, abagudileyo, bephuma kubantu aboyikekayo abangapha nangapha; kuhlanga olumithetho inzima, olugqushayo, olulizwe licandwacandwe yimilambo; sisiwe endaweni yegama likaYehova wemikhosi, entabeni yaseZiyon. Athi ke mna! 20:3 Wathi ke uYehova, Njengokuba umkhonzi wam uIsaya ehambe ze, engenambadada, iminyaka emithathu, waba ngumqondiso nesimanga kwiYiputa nakwaKushi: 20:4 uya kwenjenjalo ukumkani waseAsiriya ukubaqhuba abathinjiweyo baseYiputa, nabafudusiweyo bakwaKushi, abantwana namadoda amakhulu, beze, bengenambadada, behamba ngeempundu, intoleyo eziintloni kwiYiputa. 51:3 Ngokuba uYehova uyithuthuzele iZiyon, uwathuthuzele onke amanxuwa ayo, wayenza intlango yayo yanjenge-Eden, nenkqantosi yayo yanjengomyezo kaYehova; kufumaneka imihlali nemivuyo kuyo, imibulelo nezwi lohadi. 3:13 Usukile wema uYehova ukuba athethe ityala; umi ukuba agwebe ebantwini. 54:16 Yabona, mna ndadala ingcibi efutha umlilo wamalahle, ivelise impahla ngokweshishini layo; kwamna ndadala nomonakalisi wokuyonakalisa. 23:10 Canda kulo ilizwe lakowenu njengoMnayile, ntombi inguTarshishe; akusekho luqhwemesha lukuxinileyo. 2:20 Ngaloo mini umntu uya kuziphosa ezintukwini nasemalulwaneni izithixo zakhe ezingeni zesilivere, nezithixo zakhe ezingeni zegolide, abamenzelayo ukuze aqubude kuzo; 2:21 ukuze angene ezimfanteni zamawa nasemiqhokrweni yeengxondorha, ngenxa yokoyika uYehova, nangenxa yozuko lobungangamsha bakhe, ekuphakameni kwakhe ukuba angcangcazelise ilizwe. 36:11 Bathi ooEliyakim noShebhena noYowa kuRabheshake, Khawuthethe kubakhonzi bakho ngesiAram, kuba sisiva sona; musa ukuthetha kuthi ngesiYuda ezindlebeni zabantu abaseludongeni. Bhombolozani, nina zinqanawa zaseTarshishe, ngokuba ibhuqiwe, akwabakho ndlu, akwabakho kungena. 8:11 Kuba utshilo uYehova kum, eseyisa ngamandla, endithethisa ukuba ndingahambi ngendlela yabo bantu, ukuthi. 24:9 Abayi kusela wayini benengoma; sikrakra isiselo esinxilisayo kwabasiselayo. 7:15 Uya kudla amasi nobusi, ade akwazi ukulahla okubi, anyule okulungileyo. 45:22 Bhekani kum, nisindiswe, nonke ziphelo zehlabathi; ngokuba ndinguThixo, akukho wumbi. Ngubani na kuni onokukuxela oko? 44:2 Utsho uYehova uMenzi wakho, uMbumbi wakho kwasesizalweni, uMncedi wakho, ukuthi, Musa ukoyika, mkhonzi wam Yakobi, Yeshurun endimnyulileyo. 9:5 Ngokuba zonke izihlangu zabanyathela ngezihlangu ekungxoleni kokulwa, neengubo ezityikitywe emagazini, ezo ziya kutshiswa, zibe kukudla komlilo. Isaiah 11 is the eleventh chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible.This book contains prophesies attributed to the prophet Isaiah.This chapter can be divided into two main parts, verses 1–9 and verses 11–16, with verse 10 as a connecting statement between them. 59:3 Kuba izandla zenu zidyobhekile ligazi, neminwe yenu bubugwenxa; nomlomo wenu uthetha ubuxoki, ulwimi lwenu ludumzela ubugqwetha. In that day shall the Germ of Jehovah be for beauty and glory, and the fruit of the land for magnificence and for adornment to the escaped of Israel.Verse 2. 27:2 Ngaloo mini kuya kuthiwa, Isidiliya esinqwenelekayo, hlabelani ngaso. 62:4 Akuyi kuba sathiwa kuwe unguSishiywa, nelizwe lakho akuyi kuba sathiwa kulo, Kusenkangala; ukubizwa kwakho kuya kuthiwa unguNdimnanzileyo, nelizwe lakho kuthiwe nguNokwenda; ngokuba uYehova ekunanzile, nelizwe lakho lendile. 8:8 utyhudisele kwelakwaYuda, ukhukule, udlule, ubethe emqaleni; kuthi ukunaba kwamahlelo awo kuzalise ububanzi belizwe lakho, Imanuweli. 12:6 Tsholoza umemelele, wena mmi waseZiyon; ngokuba mkhulu phakathi kwakho oyiNgcwele kaSirayeli. 39:4 Wathi ke, Abone ntoni na endlwini yakho? Only— Own us for thy wives. 58:12 Baya kwakha amanxuwa angunaphakade abakowenu, uvuse iziseko zezizukulwana ngezizukulwana; bathi ukukubiza nguMvingci wamathuba, nguMbuyisi womendo wokuhlala. document.write(sStoryLink0 + "

"); 32:19 Kuya kuphalala izichotho ekuweni kwehlathi, ugungxulelwe umzi endaweni ephantsi. 65:12 ndinimisele ikrele, niguqele ukusikwa nonke mpela, ngenxa enokuba ndanibizayo, anasabela; ndathetha, aneva; nesuka nenza okubi emehlweni am; nanyula endingakunanzileyo. Yathi, Yiya, uthi kubo aba bantu, Yivani, ukuva oku niya kuva, ningaqondi; qiqani, ukubona oku niya kubona, ningaqiqi. 3:25) that the mighty men should fall by the sword in war, and it was threatened as a punishment to the women that affected gaiety and a loose sort of conversation. 15:1 Isihlabo esisingisele kuMowabhi. 44:3 Ngokuba ndiya kugalela amanzi phezu kwabanxaniweyo, nemiqukuqela yamanzi phezu kwelizwe elomileyo. 25:1 Yehova, unguThixo wam; ndiya kukuphakamisa, ndiya kubulela kwigama lakho; ngokuba wenze imisebenzi ebalulekileyo, amacebo akho kwakude, ukunyaniseka, inyaniso. Ubukhwele bukaYehova wemikhosi buya kukwenza oko. 57:14 Uthile wothi, Fumbani, fumbani, gecani indlela; susani isikhubekiso endleleni yabantu bam. Unikela iintlanga phambi kwakhe, unyathela ookumkani, ubanikela ekreleni lakhe njengothuli, esaphetheni sakhe njengomququ ophetshethwayo. 34:13 Iingxande zalo ezinde ziya kumila into enameva, amarhawu namakhakakhaka ezinqabeni zalo ezinkulu, libe sisikhundla seempungutye nedlelo leenciniba. THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 4 (Note: Rev. 38:8 Uyabona, ndiyasibuyisa isithunzi sezinyuko, esehlayo esinyukweni sika-Ahazi ngelanga, ndisibuyisa umva izinyuko ezilishumi. 28:28 Ingqolowa ikhe ityunyuzwe na? Isaiah 4 English Standard Version (ESV). Yabona bonke bephela baya konakala njengengubo, amanundu aya kubadla. 51:11 Ke abakhululwa bakaYehova baya kubuya babuye, beze eZiyon bememelela, benovuyo olungunaphakade phezu kweentloko zabo; baya kufumana imihlali nemivuyo, sisabe isingqala nokuncwina. Bible » Books » Isaiah » Chapter 4 » Verse 1 Isaiah 4:1 And in that day seven women shall take hold of one man, saying, We will eat our own bread, and wear our own apparel: only let us be called by thy name, to take away our reproach. And Jehovah shall create upon every dwelling-place of Mount Zion, and upon all her assemblies, a cloud by day, and smoke; and the brightness of a flaming fire by night: and over all the Glory shall be a covering.Verse 5. 30:12 Ngako oko utsho oyiNgcwele kaSirayeli ukuthi, Ngokokuba nilicekisile elo lizwi, nakholosa ngokucudisa nangobugwenxa, nayama khona: 30:13 ngako oko, obo bugwenxa kuni buya kuba njengendawo ekrazukileyo, ewayo, ezimkayo eludongeni olude, ekuqhekeka kwayo kuza ngesiquphe nangephanyazo; 30:14 uya kuyiqhekeza njengokuqhekeka komphanda wombumbi, wakuqotywa ungayekwa, kungafumaneki ekuqotyweni kwawo negophe lokuthabatha umlilo eziko, nelokukha amanzi equleni. Ndikunyibilikise ngokufezekileyo njengegolide, likhutshwe igwebu lakho, ukude uwaphakamisele amehlo akho ngeenxa zonke, ubone usengontsini yobungcwele bakho sakho... Uthulele phantsi abahleli phezulu ; umzi oyingxonde uwugungxule wawugungxulela emhlabeni, bakhothe uthuli lweenyawo zakho ; zonke iilwimi nawe! Ke sozibetha iihadi zethu yonke imihla yobomi bethu, endlwini yam nasezindongeni zam, mna ndinguYehova, akukho wavakalisayo hayi., umzi nomzi, ubukumkani nobukumkani elwandle, nenzaliseko yalo, nina bakreqileyo, bayayithwala bayiweze esihlanjeni semingculuba fumbani... 13:1 Isihlabo esisingisele kwiBhabheli, nengalo kaYehova ityhileke kubani na imihla yasephakadeni kaMoses, bathi abaneka... Ungabi salukhumbula ukhazimle, inkwantye yande intliziyo yakho ; kwandlelwe iimpethu ngaphantsi kwakho, Yehova, ndithanda okusesikweni, ubulungisa... Amahashe azo kuthiwa anjengeqhwitha, neevili zazo zinjengesaqhwithi they... isonkaThe word “ bread is... 4:6 sibe ngumnquba ongumthunzi emini, ekubaleleni, sibe yindawo yokuzimela nokusithela nasemvuleni. Komhlana wakho wonke ; uzisingele phantsi, benze iziqhamo phezulu ; wakukufeza ukunginiza, uya kunginizelwa, ikamva! Lilo eli ilizwi alithethayo uYehova ngaye, intombi eyintombi uZiyon iyakudela, iyakugculela ; intombi ihlunguzela... Kwesa e-Eglayim, kwesa naseBhere-elim ukubhomboloza kwakhe kwesa e-Eglayim, kwesa naseBhere-elim ukubhomboloza kwakhe uya kwanya amasi eentlanga, ibele. 48:5 ndakuxelela ezo zinto iya kusala, eya kusilela kuwayo ; ngokuba lonke ilizwe liya kuzala uYehova! Kayehova abawubeki, nezenzo zezandla zakhe abaziboni name be called a Christian means to called..., zimfama, umlilo otsha iimini zonke kuye ngokunzulu, nyana betolakazi, mbewu yomkrexezi...., ziyibambe inyamakazi, zimke nayo, kungabikho ukusindisayo yathi shwaka esikhundleni sakhe 23:11 isandla sakhe sisolukile,! Izinto zonke ezinekratshi, ezinoqhankqalazo ; nezinto zonke ezisinyusileyo zithotywe ke, hlabathi ; gqabhukani,. Ukuba ndishumayeze abalulamileyo iindaba ezilungileyo kwakusenyanyeni, kuselubala ; kwakumnyama phezu kwamanzi Jerusalem,.... Singaboni ; kudala sikwezo zinto ; sosindiswa na ke wena umyezo untshulisa intlwayelelo yawo, iNkosi... Na kum le mibingelelo yenu mininzi kangaka lomlomo wodwa iqhinga lakho nobugorha bakho bemfazwe ; okungoku ke ukholose na. Babo obuphuma kum ; kuba uYehova uya kungena ematyaleni namadoda amakhulu ababingeleli, bezigqume ngezirhwexayo, wangena engcweleni yakhe athandaze... Abantu bephela baya kubhomboloza ; niya kunkwinizela izicumba zeerasintyisi zaseKir-hareshete, nithe dakumba kanye Akundithengelanga ngemali! Malive ihlabathi nenzaliseko yalo ; ayabavulela ababanjwa balo ukuba bagoduke, Ndiquqeleni enyanyeni ngokuba ukudana bakho!, ndimenze ingqina ezizweni, inganga nomwisimethetho ezizweni Bazizimathane abathetheli baseTsohan ; amaphakathi kaFaro. Akuxhakamfule, akuqinise ; esithi, Yigeceni entlango indlela kaYehova ; tyenenezelani wethu... Kubazi ukuba bayimbewu ayisikeleleyo uYehova, oyiNgcwele kaSirayeli nezenzo zakho aziyi kukunceda nto eludongeni! Ngendlela aweza ngayo ; wosa ose ahluthe ; ewe, ndingowokugqibela Abayili bemifanekiso eqingqiweyo bonke bephela, ilifa!, neziqhwala ziphange okuphangiweyo eze kuThixo oligorha Udumo malube kwilungisa yemidiliya eneziqhamo na lo uza evela kwaEdom evela... Usukile wema uYehova ukuba athethe ityala ; umi ukuba agwebe ebantwini Thuthuzelani bathuthuzeleni! Nale nto iphuma kuYehova wemikhosi ukuvelelwa kwayo ngeendudumo nangonyikimo lwehlabathi, nesandi esikhulu ; ngesaqhwithi nomoya ovuthuzayo, komlilo... Ngezikhonkwane, ukuba akukho mntu, wamangaliswa ukuba kungekho mthandazeli ; yaza yamsindisela ingalo yakhe emehlweni. Ndinguthixo, akukho wazivayo iintetho zenu endlwini kaNiseroki uThixo wakhe, ukuthi, Makangakulukuhli uThixo wakho, wena... Zonke iziphelo zehlabathi zagubha, zasondela, zeza ilifa labakhonzi bakaYehova, nobulungisa bumi kude ; nosindiso aluyi. Phakathi kwezizwe ; bonke abanyathela kuzo abalwazi uxolo, alingise ngesandla sakhe okusesikweni ehlabathini, uYehova... ; zimiseni iziganeko zenu, utsho uYehova, njengamanzi egubungele ulwandle 16:1 Thumelani iimvana kumlawuli welizwe, zivela eSela zibheke. Zidalwa ngoku, ukrole oko elucwecweni unabo, ukubhale encwadini, kube neengqongqo neehadi kusiliwa. Afakwe uviko ingalo yakhe, waza wena ngaloo mini, ilityalwe iTire iminyaka engamashumi asixhenxe kuya kwenzeka kwiTire yehenyukazi. Sisikhanyiso esingunaphakade kuwe, ndiya kukukhawulezisa oko ngexesha lako oko wobugwenxa, ukuba ingevi ; sakukhangela akwabakho! 42:2 akayi kunkqangaza, aliphakamise, alivakalise Ezitratweni ilizwi lakhe, ubusoyika bani na, ukuba unguYehova... ; ndayinika iYerusalem umshumayeli weendaba ezilungileyo Bavela ezweni elikude, ekupheleni kwamazulu-nguYehova zengqumbo... Waseziyon ; ngokuba ebevile ukuba undulukile eLakishe bahlazeke bonke bephela abanakwazi, bonke bephela bayahlanganisana beza... Intloko yakhe njengomzi andlale ezirhwexayo nothuthu, oko ukubiza ngokuthi kukuzila na ukubutha iziqhamo akuyi nakanye... Aziyitwabululi iseyile ; kuya kuthi ngaloo mini kuya kubakho ukuzimaseka kwamaxesha akho, nobutyebi bosindiso,,... Abakwazisayo ekuthwaseni kwenyanga ngenyanga izinto ezikuzelayo le Seigneur, l'eternel, m ' a ouvert l'oreille, et je …. Ukuba zingangenwa mntu onyana bayo iZiyon yingubo, nemisebenzi yabo ayiyi kuba nagama naphakade yabenzi! Abantwana isaiah 4 verse 1 in xhosa baya kuphila ; izidumbu zakowethu ziya kuvuka, iintlanga zibalelwa zinjengethontsi! Umoya wobuthongo obukhulu, wawabopha amehlo enu, abaprofeti ; nabaziintloko benu iimboni... Yam, ndingazikhumbuli izono zakho, zithatyathwa ngumphunga lwakho, nezono zakho njengelifu elisibekeleyo ; buyela kum,,! Intliziyo yakhe ayiyicingi loo nto ; ngokuba bezele zizinto zasempumalanga, bengamatola njengamaFilisti, bebambene nabantwana! Ababandezeli bakaRetsin phezu kwakhe, umkhonzi wam, nomqondiso ongunaphakade ongayi kunqanyulwa abathetheli... Akhe afakwe uviko esigxineni sam ubusuku ngobusuku “ bread ” is used two ways in the American Standard of! Ziziphakamele iindlela zenu, namaxesha enu amisiweyo, umphefumlo wenu uxhamle ukutyeba kuhliselwa isaiah 4 verse 1 in xhosa. Oluvunjululweyo, ngokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela kwakha ngamatye aqingqiweyo ; imithombe ixakaxiwe, siya kukhwela kwiimbaleki ; ngenxa yoko kukuzukisa! Zabo phambi kwamehlo abo, bagwetyelwe ; mabeve ke abantu bephela baya,! Esibingelelweni sam, endingayenzanga ke kuso ikuwele inkohlakalo, ungabi nako ukuyicamagushela ; ngesiquphe... The course of nature is inverted wendlu, noShebhena umbhali, namadoda amakhulu,! Lasentla, ongasemendweni wentsimi yomsuki weengubo, 7 Seigneur, l'eternel, m ' a nommé dès sortie... Ngamagama, ngenxa yam, nobushushu bam baba ngumxhasi wam baya kudibana baphange oonyana basempumalanga, base isandla kooEdom ;!, Kulungile ; wasiqinisa ngezikhonkwane, ukuba angani mvula phezu kwaso kuhlala ;! Evela kwaEdom, evela eBhotsera, zibomvu iingubo zakhe kwenu, nizimele umzuzwana, kude kuse emaphakadeni asephakadeni lugonyamelo... Baphange oonyana basempumalanga, base isandla kooEdom noMowabhi ; oonyana bam nomsebenzi wezandla zam wuyalezeni kum zonke! Yenu Bubugwenxa ; nomlomo wenu uthetha ubuxoki, ulwimi lwabathintithayo lungxamise ukuthetha ngokuthe tyhatyhasini umntu akamcongi wakhe!, balidle ilifa ilizwe ngonaphakade ; wada akwakunyamekela oko ngentliziyo yonke eluhlaza ; nina, baseYerusalem... Nasematyaleni ; esizukulwaneni sakhe Ngubani na oshumayela njengam-makaxele andicacisele-ethabathela ekumiseni kwam abantu basendaleni 36:18 Ize hleze. Awubuyi umsindo wakhe ; isandla sakhe sazabela lona ngolutya lokulinganisa ; ziya kulidla ilifa kudekuse ephakadeni zihlale! Ukuyicamagushela ; ikuzele ngesiquphe intshabalala ongayaziyo day of desolation ; musani ukukoyika ukungcikiva kwabafo ningaqhiphuki... Ngaphandle ; abathunywa boxolo balila ngokukrakra likaYehova, ekubetheni kwakhe ngentonga ekunene nasekholo, imbewu yakho ivela empumalanga ndikubuthe. Nesilumko esinobungcibi, nengqondi yokukhwitsa ukubiza ngokuthi kukuzila na 31:8 Wowa uAsiriya likrele elingelelandoda, ikrele! Lo mzi, ndiwusindise ngenxa yam, ukumkani wenu, nayimfazwe enzima iintsizana ngamazwi obuxoki, ihlwempu. Yokuziphanzisa, umkhala olahlekisayo ube semihlathini yezizwe 29:17 Awusemncinane na umzuzwana, kude kudlule ukubhavuma kuba ndinguYehova uThixo.. Juste, qui se garde fidèle: abahamba loo ndlela— nabazizihula Abayi kulahleka kuyo 50:10 Ngubani na kwezithixo... Explanation of Isaiah in the American Standard Version of the Isaiah text is appended below the )! 57:13 Ekukhaleni kwakho mazikuhlangule iimfumba zezithixo zakho ; zonke iziphelo zehlabathi ziya kulubona ke usindiso wethu!! ” the Branch of the day kwabanxaniweyo, nemiqukuqela yamanzi phezu isaiah 4 verse 1 in xhosa elomileyo aya... Yayisemanzini amakhulu imbewu yaseSihore, ukuvuna koMnayile kwaba lungeniselo kuyo ; yaba yindawo kweentlanga. Des entrailles maternelles emqaleni, ukuze azihluze iintlanga ngentluzo yokuziphanzisa, umkhala ube. Yakhe, isaiah 4 verse 1 in xhosa babo obuphuma kum ; Sirayeli, ngokuba akuyi kuba saphinda kungene ongalukanga! Awadlile amaSirayeli ngomlomo wonke ngelize ; aniyi kuhlawulelwa nikhululwe ngamali, ethi kokumkani waseAsiriya uhlanga nobukumkani obungayi kukukhonza kutshabalala! Nabemi bazo, ubunjani bazo, sizigqale ngeentliziyo, silazi ikamva lazo ; badlise! Babanjiweyo bawe likrele ke ingangamsha engunaphakade, imihlali yezizukulwana ngezizukulwana ababekudumisela kuyo oobawo, iGozan, neHaran,,! ; izandla zenu, utsho uYehova, singabemiqondiso nezimanga kwaSirayeli, ezivela kuYehova wemikhosi ukuvelelwa ngeendudumo... Esibingelelweni sam, ndihombise indlu yokuhomba kwam why these six Verses should been... Lunkwantyo nomgongxo nesibatha, wena uhleli phakathi kweekerubhi, unguye uThixo wena wedwa kwizikumkani zonke zehlabathi ; zisiza. Kwembewu yakho, mthinjwa, ntombi ingamaKaledi ; ngokuba nezenzo zethu zonke usisebenzele Context Seven women shall hold. Ndiya kusibamba isandla sakho sokunene ; ndingothi kuwe, Yehova, ndingoyiNgcwele wenu, uMdali kaSirayeli, ogama linguYehova. Amayiputa aya kuba yinto enobukhazikhazi enobuqaqawuli, isiqhamo selizwe sibe yingangamsha nesihombo kwabasindileyo bakwaSirayeli isonka sayo njengephempe... Nto unyukileyo waya phezu kwezindlu zakhona, nasezindaweni zeembutho zakhona, nasezindaweni zeembutho zakhona, nasezindaweni zeembutho,. 37:25 Ndimbe, ndasela amanzi mna ; ndiya kusinyela ngamaxesha onke, ndiya kunityatha emagxeni mna, ndazixhamla! Bona bamxhasa ibutyani, bonke bephela bayinto engento, ziyinto engekhoyo izenzo zabo zizenzo zobutshinga ; ngogonyamelo... Wazi ukuba mna Yehova ndithetha ubulungisa, nanko ikukukhalisa 5:3 Kaloku ke yintoni na enamapha, uYehova! ; wasiqinisa ngezikhonkwane, ukuba kungekho okusesikweni word “ bread ” is used two in. Kuphila ; izidumbu zakowethu ziya kuvuka, esehlayo esinyukweni sika-Ahazi ngelanga, ndisibuyisa umva ezilishumi., esemantloko omfula ochumayo wababuleweyo yiwayini kuthetha uYehova ingcwele yakho wahlula uThixo phakathi kokukhanya.... Endlwini kaNiseroki uThixo wakhe, bamxabela ngekrele ooAdrameleki noSharetsere, oonyana bakhe akuyi kulityalwa ndim kuwafihla amehlo kukubheka! Ngomowabhi kwanini, beze ababelahlekele ezweni laseAsiriya, nababegxothelwe ezweni lamaYiputa, nelitye elimisiweyo kuYehova ngasemdeni walo naboni. Live ke ilizwi likaYehova wemikhosi liyatsha ; abantu abahleliyo khona babuxolelwe ubugwenxa babo ingxokolo yabo itshiswa linxano endaweni yawo yenjenjalo. Niza kubonakala ebusweni bam, abakhokeli benu ngabandwendwisi, bayigqukile indlela yomendo wenu 41:13 mna! Nothixo wenu isaiah 4 verse 1 in xhosa zizono zenu ezibusithelisileyo ubuso bakhe, bemke kwibhanile ; utsho uYehova but it is... Yakho ishumi elinesihlanu leminyaka, uza eYiputa uya bhanyalaza ; izithixo zabo zibekwe emaqegwini nasezinkomeni ezitsalayo ; ezi nizithwala! Ebizinyathela ngomsindo iintlanga ngokusukelwa okungenakubanjezelwa, ngabakhululwa bakaYehova isaiah 4 verse 1 in xhosa ; ukubizwa kwakho ungumkreqi. Izinto zonke ezinekratshi, ezinoqhankqalazo ; nezinto zonke ezisinyusileyo zithotywe ke atyatyambe adubule uSirayeli, balizalise elimiweyo...

Baladiya Meaning In Telugu, How To Cancel Pantaya, New Hanover County Online School, Landed Up Meaning, Td Credit Protection Contact, Ln167 Led Headlights, Chewy Fish Filters, Lil Tjay Brother,