คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง การใช้อินเทอร์สำหรับวัยรุ่น

เทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตและการทำงานของสังคมยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงในชีวิตประจำวันของคนเมือง

นอกจากจะทำให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วทันอกทันใจแล้วยังใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น เป็นประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตคนรุ่นใหม่แต่ในทางตรงข้าม พบผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ทั้งปัญหาการติดอินเทอร์เน็ต การถูกกลั่นแกล้ง การถูกหลอกลวง เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ถ้ารู้ไม่ทันโดยเฉพาะเหตุการณ์น่าเศร้าที่เก ดิ กบั เดก็ และวยั รุน่ ของเรา