รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ เล่มที่ ๓

รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ เล่มที่ ๓ เน้นให้ผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ รู้เท่าทันความลวงในโฆษณาอาหารและยา

  • หน้าที่ ๒ ทรรศนะของเรา – เป็นการสื่อสารความคิดหลักของเล่ม โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์
  • หน้าที่ ๓ ปกิณกะข่าวสาร – เป็นข่าวคราวการดำเนินการของ กสทช. / สำนักงาน กสทช. และองค์กรภาคี
  • หน้า ๔ เรื่องจากปก – บทความจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่สืบเนื่องจากปก ฉบับนี้ ได้ ภก.ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรชื่อดัง ประธานชมรมเภสัชชนบท ผู้ขับเคลื่อนงานการไม่มีทุกข์ล้นเหลือ เมื่อไม่เป็นเหยื่อโฆษณา
  • หน้า ๕ เรื่องจากปก — เรื่องราวต่อเนื่องจากหน้า ๔ ที่อธิบายถึง ๔ ขั้นตอนในการทวงสิทธิ และจัดการโฆษณาที่หลอกลวง โดยเฉพาะโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • หน้า ๖ รู้จักสื่อ – บทสัมภาษณ์ผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ เกี่ยวกับสื่อในมิติต่างๆ ในครั้งนี้ สัมภาษณ์ อ.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
  • หน้า ๗ รู้จักสิทธิ – สิทธิของผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ประการหนึ่งคือการไม่ถูกเอาเปรียบ ดังนั้น เมื่อถูกเอาเปรียบก็สามารถร้องเรียนได้ โดยในฉบับนี้ จะได้เรียนรู้จากเรื่องที่มีการร้องเรียนสถานีวิทยุที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ยาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
  • ปกหลัง – แสดงให้เห็นตัวอย่างของข้อความโฆษณาเกินจริง ซึ่งถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค

ที่มา: FB ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช.