จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก

สื่อมวลชนนับเป็นเครื่องมือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้เป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ในยุคปัจจุบัน ผู้รับสารมิได้เป็นเพียงฝ่ายตั้งรับ (Passive) หรือจำยอมต้องรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป หากแต่มีบทบาทในเชิงรุก (Active) ในการสะท้อนทัศนคติความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ไปยังสื่อมวลชน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เอื้อให้ทั้งสื่อมวลชนและผู้รับสารสามารถโต้ตอบระหว่างกัน (Interactive) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับผู้รับสารที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความต้องการและมีรูปแบบของการใช้สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอย่างเห็นได้ชัด

เขียนโดย : อาจารย์เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว
นักวิจัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ISBN : 978-616-7309-02-6
พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2552
จำนวน : 1,000 เล่ม