จอตู้ (ต่างแดน) เลาะดูขบวนการปกป้องเด็ก

งานวิจัยเรื่อง “จอตู้ (ต่างแดน) เลาะดูขบวนการปกป้องเด็ก” เป็นโครงการที่จัดทำเพื่อเสนอต่อแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาทและอิทธิพลของโทรทัศน์ที่มีต่อเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งสำรวจวิธีการแก้ไขปัญหา ของประเทศต่างๆ ที่มีต่อการที่เด็กและเยาวชนบริโภคสื่อโทรทัศน์เกินขนาด หรือเกิดอาการเสพติดสื่อโทรทัศน์

โดย ดร. นฤมล รื่นไวย์
ISBN 978-616-7309-13-2
พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2552
จำนวน 1,000 เล่ม