ผมเรียนชีวิตผ่านสื่อครับ การพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน โดยกระบวนการสื่อมวลชนศึกษา

ผมเรียนชีวิตผ่านสื่อครับ การพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน โดยกระบวนการสื่อมวลชนศึกษา

เอกสาร สรุปบทเรียนและข้อค้นพบฉบับนี้ ได้ประมวลผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนใน 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านความคิด การรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น การจัดการและควบคุมอารมณ์ การสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ และการมีจิตใจเพื่อส่วนรวม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้สื่อในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้เรื่องจริง ชีวิตจริง และสถานการณ์จริง เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

รายนามผู้จัดทำ
ผู้เรียบเรียง: พรรณิภา โสตถิพันธุ์
ผู้จัดทำ: สงขลาฟอรั่ม เพื่อประชาคมพลเมืองเด็ก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา
ผู้สนับสนุน: แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
ลักษณะ: หนังสือชุดเท่าทันสื่อ, 92 หน้า
ISBN/ISSN: 978-616-7309-12-5
ปีที่พิมพ์: 2008