การ์ตูนไทย ก้าวไกล ไร้สารพิษ

ด้วยภาวะความก้าวหน้าของโลกยุคดิจิตอลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดสื่อรูปแบบใหม่มากมายที่เข้าถึงชุมชนอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังมีอิทธิพลและบทบาทมากยิ่งขึ้นในวิถีชีวิตของผู้คนเกือบทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมต่างๆ ฯลฯ นอกจากนั้น การตลาดและกลยุทธทางการค้าที่มุ่งกำไร ยังมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยใช้สื่อเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ทำให้ผู้บริโภคไม่เท่าทันและรับรู้ข้อมูลที่ผิดๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ เช่น การบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอางค์ ตามโฆษณาต่างๆ การใช้โทรศัพท์มือถือหรือเทคโนโลยีอย่างขาดความเท่าทัน ทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากอย่างไม่รู้ตัวและทำให้เสียสุขภาพ

สถาบันสื่อเด็กเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน สมาคมการ์ตูนไทย และสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก เห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์สื่อดีเพื่อให้เข้าถึงเด็กเยาวชนและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือการ์ตูน ที่เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ หลากหลายกลุ่มหลายอาชีพทั้งในชุมชน ในสถานประกอบการ

ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำ โครงการ “เปลี่ยนโฉมใหม่ การ์ตูนไทยก้าวไกล ไร้สารพิษ” จึงเป็นการมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ์ตูนไทย เชิญชวนนักเขียนและผู้ผลิต ร่วมสร้างสรรค์นิยายภาพไทย เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบในการสร้างสรรค์สื่อดี ให้ผู้คนในสังคมได้เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ เกิดความเท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง และเท่าทันสถานการณ์ความเป็นไปรอบตัว ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย… มาร่วมต่อลมหายใจให้การ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม อยู่คู่สังคมไทยต่อไปตราบนานเท่านาน