14 แรงบันดาลใจก่อการดีพื้นที่สร้างสรรค์

หนังสือรวบรวมการทำงานพื้นที่สร้างสรรค์ 14 พื้นที่ โดยใช้หลักการ 3 ดี นั้นคือ สื่อดี พื้นที่ดี และ ภูมิดี

กระบวนการการทำงานของชุมชน 3 ดี มีความหลากหลายแตกต่างตามบริบทของพื้นที่ ทั้งพื้นที่เล่น พื้นที่การเกษตร พื้นที่สื่อ พื้นที่เรียนรู้ของเด็กเยาวชน ชุมชน และ พื้นที่ทางสังคม ซึ่งใช้พื้นที่และสื่อเป็นช่องทางและเครื่องมือพัฒนาให้เกิดพื้นที่สุขภาวะของเด็กเยาวชน รวมถึงเด็ก ในสภาวะยากลำบากกลุ่มต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน

โดยความตั้งใจของคนในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จากบทเรียนการทำงานของหลายพื้นที่ ได้มีการขยายผลแนวคิดและกิจกรรมออกไปอย่างกว้างขวาง ด้วยการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย แสวงหาความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนและองค์กรท้องถิ่น บูรณาการสู่ระดับนโยบายและความร่วมมือในระดับท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับชาติ สร้างนวัตกรรมต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์ในหลายรูปแบบ เช่นพื้นที่สุขภาวะเพื่อเสริมพลังผู้ขาดโอกาส เป็นต้น

ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดและต้นแบบชุมชน 3 ดีนี้ จะเป็นจุดเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังที่สามารถกระเพื่อมให้เกิดปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่สร้างสุขภาวะให้เด็กเยาวชนทั้งสังคม