การประมูลทีวีเด็กผู้ประมูลต้องมีกึ๋นมากกว่ามีเงิน

หลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทั­ศน์ในระบบทีวีดิจิทอลประเภทบริการทางธุรกิ­จระดับชาติ หรือการประมูลทีวีดิจิทอลช่องธุรกิจทั้ง 24 ช่อง ซึ่งในกลุ่มของช่องเด็กจำนวน 3 ช่อง ที่จะมีการจัดประมูลในครั้งนี้ เชื่อได้ว่าจะมีการแข่งขันสูง 25 มิ.ย. 56 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้า­งสรรค์สื่อ จัดเวทีระดมความคิดเห็นข้อเสนอต่อการประมู­ลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบ­บดิจิตอล ประเภทช่องเด็กเยาวชนและครอบครัวณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยเชิญนักวิชาการ ผู้ผลิตรายการเด็กเข้าร่วมระดมความเห็น พร้อมย้ำการประมูลทีวีดิจิตอลช่องเด็ก ผู้เข้ารับการประมูลต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเด็กมากกว่ามีเงิน และ กสทช.ออกแบบหลักเกณฑ์ กลไกต่างๆ ในการพัฒนาช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากทีวีดิจิตอลได้เต็ม­คุณค่าเดินหน้ายื่นข้อเสนอ