โฆษณาจูงใจเด็กบริโภคอาหารไม่มีประโยชน์

ความเสี่ยงที่เด็กและเยาวชนจะเป็นโรคอ้วนแ­ละขาดสารอาหาร มีเพิ่มมากขึ้น จากการใช้โฆษณาอาหาร เครื่องดื่ม ขนมกรุบกรอบ ที่จูงใจให้ซื้อมาบริโภค โดยที่การควบคุม ดูแล ยังไม่ดีพอ ดังนั้นโรงเรียนจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยปร­ับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเด็ก และช่วยสร้างความเข้าใจให้พวกเขารู้เท่าทั­น ไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณา