มีโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสมในรายการเด็กมากถึง ร้อยละ 94

การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการสำหรับเด็กทางฟรีทีวี ช่อง 3, 5, 7 และ ช่อง9 มีการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสม มากถึง ร้อยละ 94

  • ใช้พรีเซ็นเตอร์ดารา คนดัง ตัวการ์ตูน การทำให้อาหารมีขนาดใหญ่เกินกว่าความเป็นจริง
  • ส่งเสริมการขาย ทั้งการลดแลกแจกแถม การเน้นเรื่องรสชาติ
  • การกระตุ้นให้บริโภคเกินจำเป็นหรือบริโภคแทนอาหารมื้อหลัก
  • โน้มนำว่ามีคุณค่า ราคาถูก บริโภคแล้วจะเด่น
  • หากไม่บริโภคแล้วจะด้อยกว่าคนอื่น
  • ทั้งมีเนื้อหาส่อไปในทางเพศซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็ก

(ข้อมูลจากผลการศึกษาเรื่อง “การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการสำหรับเด็ก ทางฟรีทีวี ช่อง 3, 5, 7 และ ช่อง9” โดย มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP)

เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กเรียกร้องให้ กสทช.

1.ออกระเบียบเรื่องการโฆษณา ทั้งโฆษณาตรงและโฆษณาแฝง ให้ชัดเจน เน้นการกำกับดูแลการสื่อสารการตลาดทางสื่อโทรทัศน์

2.ออกระเบียบข้อบังคับที่กำหนดให้ ไม่มีการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม ในรายการสำหรับเด็ก

3 .มีกลไกติดตามและตรวจสอบ การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการ/ช่องสถานี สำหรับเด็ก ที่มีประสิทธิภาพ