รายงานการวิจัย เรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เล่ม 1

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์