“คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์…มองให้มากกว่าความน่ารัก?

วันนี้ (7 ก.ค.59) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ จัดงานเสวนา “คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์…มองให้ลึกกว่าความน่ารัก? เพื่อสะท้อนมุมมองในการปกป้องสิทธิเด็กในสื่อสังคมออนไลน์

เริ่มด้วยการรายงานที่มาของการจัดงานและนำเสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดย คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ต่อด้วยการกล่าวเปิดงานเสวนาและกล่าวถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในโลกดิจิทัล โดยคุณเข็มพร วิรุฬราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

หลังจากนั้นได้เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว จาก ผศ.มรรยาท อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้านักกฎหมาย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และจ่าพิชิต ขจัดพาลชน จากเพจ DRAMA-ADDICT ดำเนินรายการโดย คุณธีระ ธัญญะอนันต์ผล จาก BRIGHT TV โดยมีผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงาน