รายงานการวิจัย เรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เล่ม 2

อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนต่อเด็กและเยาวชน
มนัสวินี จันทะเลิศ

สภาพคุณภาพเนื้อหาของรายการวิทยุและโทรทัศน์
ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล