รายงานการวิจัย เรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เล่ม 3

สถานภาพของสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
กุลวิตรา ภังคานนท์

การพัฒนาสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
เข็มพร วิรุณราพันธ์,สุเทพ วิไลเลิศ