รายงาน ผลการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม รอบที่ 1 เรื่องรายการละครโทรทัศน์

การกำกับตรวจสอลและกำกับดูแลสื่อด้วยกลไกทางสังคม
ผศ.วรรนิภา นิยมไทย

สื่อสาธารณะ : ยุทธศาตร์สำหรับประเทศไทย
ดร.ฐิตินัทน์ พงษ์สุทธิ์รักษ์
วีรยุทธ กาญจน์ชูฉัตร