รายงานผลการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม รอบที่ 3 รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก

เรื่อง “รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก”( 3, 5, 7, 9, 11 และ itv วันที่ 5-11มกราคม 2549)