จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก

อาจารย์เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว
งานวิจัยเส้นทางวิทยุไทยสื่อของเยาวชนและครอบครัว

เขียนโดย : อาจารย์เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว
นักวิจัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ISBN : 978-616-7309-02-6
พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2552
จำนวน : 1,000 เล่ม