รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวครั้งที่ 6: FAMILY AWARDS 2016

เมื่อเวลา 09.00-12.00น (16 ก.พ. 59) สสย. เข้าร่วมงานเวทีแถลงผลสำรวจ “พฤติกรรมการเปิดรับความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์และความคาดหวังที่มีต่อรายการและสถานีโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัว” และเวทีมอบรางวัล”รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวครั้งที่ 6: Family Awards 2016″ จัดโดยเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ สนับสนุนโดยสสส. สสย. และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ณ โรงแรมตวันนา

ภายในงานเริ่มด้วยการแถลงผลการสำรวจ “การเปิดรับความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์ และความคาดหวังต่อรายการและสถานีโทรทัศน์ช่องเด็กเยาวชนและครอบครัว” โดยคุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายฯ เพื่อสำรวจพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความคาดหวังต่อรายการบนทีวีดิจิตอลของเด็กและเยาวชน ที่มีอายุ 3-25 ปี จำนวน 2,000 ตัวอย่าง พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับรายการโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะรับชมกับพ่อแม่ และชอบรายการประเภทการ์ตูนมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการเด็กและเยาวชนที่ให้ความบันเทิงมากที่สุด ซึ่งเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่คาดหวังให้รายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว เน้นประเด็นส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว และเป็นรายการที่ดูแล้วสามารถนำประโยชน์ที่ได้ไปพัฒนาในด้านต่างๆ เหมาะสมตามช่วงวัยและมีโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ได้มีเวทีเสวนา “ทางสู่ฝัน…ช่วยกันสร้างสรรค์รายการเด็ก” ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางในการพัฒนารายการโทรทัศน์ช่องเด็ก โดยจะเกิดขึ้นได้ต้องการได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ต้อสร้างเครือข่ายให้มีเข้มแข็งและผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติได้จริง เน้นการสร้างคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์หรือความต้องการของเด็ก และสามารถให้เด็กชวนตั้งคำถามไปกับรายการ เพื่อให้เกิดกระบวนการให้เด็กได้คิด วิเคราะห์สื่อเป็น และควรให้ความสนใจกับกลุ่มผู้ชมที่กลายมาเป็นผู้ผลิตสื่อเองและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบัน

ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวครั้งที่6 จำนวน 6 รายการ เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจกับผู้ผลิตรายการดีๆ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เน้นส่งเสริมระบบคิด คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมทักษะชีวิต ความแตกต่างหลากหลายและส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว

เวทีนี้จึงเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เกิดแนวทางในการพัฒนาและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเด็กเยาวชนอย่างแท้จริง