สอนเด็กให้เป็นคนดี

สอนเด็กให้เป็นคนดี
โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

หนังสือเล่มนี้ เขียนเพื่อสื่อสารกับพ่อแม่ ในการทำหน้าที่เป็น “ครูฝึก” ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการชีวิต วางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความเป็นคนดี ที่จะต้องเข้าใจขั้นตอนของพัฒนาการเด็ก จากชีวิตที่ต้องพึ่งพา ผู้อื่นโดยสิ้นเชิง (Dependent) ไปสู่ชีวิตที่พึ่งตนเองได้ (Independent)และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ คือสู่ชีวิตของผู้ใหญ่ที่เป็นคนดี

สำหรับผู้สนใจ หนังสือ “สอนเด็กให้เป็นคนดี” สามารถคลิกดาวน์โหลดและอ่านหนังสือฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล คลิก http://goo.gl/t5hFlf สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.02-9379901-7 หรืออี-เมล์ info@scbf.or.th