การวิจัย เรื่องรู้เท่าทัน ละคร ไทย สรุปผลการวิจัยเบื้องต้น

โครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย” ศูนย์การเรียนรู้เท่าทันสื่อ สนับสนุนโดย แผนงานสื่อสร้างสุขภาวเยาวชน (สสย.)

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

กันยายน 2015
มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มีนาคม 2015
มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มีนาคม 2015

รายงาน ผลการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม รอบที่ 1 เรื่องรายการละครโทรทัศน์

การกำกับตรวจสอลและกำกับดูแลสื่อด้วยกลไกทางสังคม ผศ.วรรน […]

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มีนาคม 2015
1 2