เกี่ยวกับ สสย.

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

ก่อตั้งปี พศ. 2549 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ในช่วงแรกเป็นแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ใช้ชื่อย่อ สสย.

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบกลไกสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก-เยาวชน ครอบครัว อย่างยั่งยืน

1. พัฒนาคุณภาพสื่อและช่องทางสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์

 • พัฒนาช่องทางวิทยุเพื่อเด็ก โดยพัฒนาเครือข่ายของวิทยุหลักและวิทยุชุมชนเด็ก
 • พัฒนาช่องทางและรายการโทรทัศน์ต้นแบบในภูมิภาคเพื่อให้เกิดความหลากหลาย และ ความเป็นท้องถิ่น
 • พัฒนาสื่อใหม่และสื่อทางเลือก เช่น เพลง สื่อไอซีที ฯลฯ ที่เด็กเยาวชนและครอบครัวมีส่วนร่วม
 • สนับสนุนกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ และการขยายผลด้านนโยบายระดับตำบล ระดับจังหวัด และระดับชาติ
 • สนับสนุนการพัฒนากระบวนการสื่อสร้างสรรค์ของเด็กในสภาวะยากลำบาก (กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานเด็กต่างชาติ เด็กที่ประสบภัย เด็กยากจนในชุมชน ฯลฯ) เพื่อรณรงค์สิทธิของเด็ก

2. พัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อ

 • สนับสนุนเครือข่ายและกลไกผู้บริโภค (20จังหวัด) เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังสื่อ
 • สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อในโรงเรียน ในตำบล
 • สนับสนุนการพัฒนากลไกของสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กในภูมิภาคต่างๆ (ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลางและตะวันตก ภาคใต้)

3.งานพัฒนาองค์ความรู้ รณรงค์สื่อสารสังคม

 • งานศึกษา วิจัย ถอดบทเรียน เรื่องสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก
 • พัฒนาหลักสูตรเครื่องมือเรียนรู้เท่าทันสื่อ
 • เวทีวิชาการด้านสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว
 • พัฒนาศักยภาพและเวทีเรียนรู้ของฝ่ายต่างๆ
 • งานผลิตสื่อและสื่อสารสังคม

4. ผลักดันนโยบาย กฏหมาย และสร้างความร่วมมือ

 • สนับสนุนและผลักดันให้เกิด ร่างพรบ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • การรณรงค์และผลักดันให้มีนโยบายการเพิ่มสื่อสร้างสรรค์และพื้นที่สร้างสรรค์ โดยมีกลไก ระดับ ชุมชน ตำบล จังหวัด
 • การผลักดันนโยบาย/หลักสูตรและกระบวนการเท่าทันสื่อ รวมถึงกลไกเฝ้าระวังสื่อในระดับต่างๆ