ปลูกต้นรัก (การอ่าน)

หนังสือ “แนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” เป็น ส่วนหนึ่งในแผนงานกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านระดับตำบล โครงการปลูกต้นรัก (การอ่าน) ที่เชียงดาว โดยมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) โดย การสนับสนุนจากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ISBN 978-974-348-834-4
พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2551
พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2552
จำนวน 1,000 เล่ม
ออกแบบปก/รูปเล่ม สำนักพิมพ์ ปิ่นโต พับลิชชิ่ง
โทรศัพท์ 0-2884-5174
ขอขอบคุณ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)