หนังสือ ดูได้ดูดี คู่มือสามัญประจำบ้าน เพื่อการเลือกชมรายการโทรทัศน์

doodaidoodee_bookl

เครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อได้ทำการศึกษา เรียนรู้ และผลักดันให้เกิดการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ (rating) โดยทำพื้นที่นำร่องเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ สื่อ (ห้องทดลองจัด rating) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของครอบครัวทั่วไปที่มีต่อการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ รวมทั้งเรียนรู้พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มครอบครัวที่ทำกิจกรรมกับทางเครือข่ายฯ พบว่า หลายครอบครัวตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างน่าคิด

เรียบเรียง: รัศมี มณีนิล
พิมพ์ครั้งที่ 2: ตุลาคม 2552
จำนวน: 10,000 เล่ม

จัดพิมพ์และเผยแพร่: เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ