ดูหนัง…เห็นเนื้อในชีวิต ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

“ข้อดีของหนังก็คือมันย่นระยะการเดินทางได้ดีมาก บนความเข้าใจบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลายาวไกลถึงจะเข้าใจ แต่หนังมันใช้เวลาชั่วโมงครึ่งทำให้เข้าใจ ว่าระหว่างสิ่งที่หายไป กับสิ่งที่เหลืออยู่ ถ้าถ้ามนุษย์ไม่อยากทุกข์ทรมาน เราอาจจะต้องฟังธงเลือแล้วนะว่า เราควรจะแสวงหาอะไร เราควรจะให้คุณค่ากับอะไร ซึ่งหนังชั่วโมงครึ่งมันบอกเราได้ในขณะที่ถ้าเราใช้วีวิตกับเด็กที่นี่ เราอาจจะใช้เวลาถึง 2 ปี ที่จะทำให้เขาตกผลึก ระหว่างการแสวงหาสิ่งที่หายไปกับการให้คุณค่าสิ่งที่เหลืออยู่”

ดูหนัง…เห็นเนื้อในชีวิต ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

เล่าเรื่อง : ทิชา ณ นคร
เรียบเรียง : สรวงธร นาวาผล, สายใจ คงทน กลุ่ม WE ARE HAPPY.
ISBN : 978-616-7309-03-3
พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2552

ดำเนินการโดย : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

สนับสนุนโดย : แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)