บันทึกจากชุมชน 3 ดี ตอนโฮมพี่โฮมน้อง ลานวัฒนธรรมบ้านแคนน้อย

รายการบันทึกจากชุมชน 3 ดี เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานส­ื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสอ.)
ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สนับสนุนโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)