หนังสือช่วยเด็กสร้างโลก

คู่มือช่วยคุณพ่อคุณแม่ คุณครู และผู้ที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน เกิดแรงบันดาลใจ คิดค้น ต่อยอดกิจกรรมและการเรียน การสอน ที่ทำให้เด็กของเราค้นพบโลกใหม่ที่เขาปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ รวมทั้งสร้างโลกใหม่ด้วย 7 แนวคิดการสร้างพลเมืองเด็ก

ประกอบด้วย
1.พลเมืองเด็กเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้
2 พลเมืองเด็กมีความรักในเพื่อนมนุษย์ แบ่งปัน และสร้างสรรค์
3. พลเมืองเด็กเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัย
4. พลเมืองเด็ก เข้าใจและเคารพความแตกต่าง
5. พลเมืองเด็ก….จิตสาธารณะ
6 พลเมืองเด็กเรียนรู้เรื่องความมุ่งมั่นทำให้สำเร็จ
7 พลเมืองเด็ก…มีหัวใจใฝ่สันติวิธี

ราคาเล่มละ 150 บาท

ภาพบรรยากาศการอบรมและสาธิตการใช้หนังสือคู่มือ ช่วยเด็กสร้างโลก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 202 อาคารดร.สิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ