YOUNG food : เยาวชนกับอาหาร สร้างสรรค์ชุมชน

โครงการ Young Food เป็นการทำงานร่วมกันของสี่องค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของอาหารและระบบบริโภคนิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมและทำให้กิจกรรมแบบเดิมที่เคยปฏิบัติกับครอบครัวผ่านการประกอบอาหารเริ่มหายไป ทำให้ Generation gap ยิ่งเพิ่มช่องว่างมากกว่าเดิม ส่งผลให้เด็กเยาวชนห่างหายจากกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว รวมถึงขาดพื้นที่ในการสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างตัวเด็กเยาวชนด้วยกันเอง

Magazine Online เล่มนี้ ถ่ายทอดบทเรียนและความรู้บางส่วนที่ได้จากประสบการณ์ดำเนินงานในพื้นที่ 2 ปีของทั้งสี่องค์กรคือสถาบันสื่อเด็ก และเยาวชน(สสย.) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) บริษัทอินี่(INI)นวัตกรรมสากล และมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ที่ต้องการเปิดพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ และผู้คนหลากหลายวัยสามารถสร้างการเรียนรู้เรื่องอาหารที่เชื่อมร้อยกับผู้คนและมีพื้นที่ในการสื่อสารเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของพวกเขาเอง

อ่านและดาวน์โหลดฉบับเต็ม