เพลง เด็กกางร่ม

ผลิตโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

ขอขอบคุณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­­พ(สสส.)
พรพรรณ ชัยนาม (ป้าพรรณ) รายการรถด่วนขบวนเพลง ปู๊น ปู๊น คลื่นสีขาวเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว