โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อฯ รอบที่ 2 เรื่อง “ภาพตัวแทนและความสมดุลในรายการข่าวโทรทัศน์กับบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย

เรื่อง “ภาพตัวแทนและความสมดุลในรายการข่าวโทรทัศน์กับบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย
”( 3, 5, 7, 9, 11 และ itv เดือนกันยายน 2548)