จอตู้ต่างแดน

โดย ดร. นฤมล รื่นไวย์
ISBN 978-616-7309-13-2
พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2552
จำนวน 1,000 เล่ม