รายงานผลการศึกษา กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ : บทสำรวจสถานภาพและก้าวต่อไป

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์
กรกฎาคม 2551