รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 1

โดย ผศ.ลักษมี คงลาภ