การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมจัดกระบวนการ ในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562 พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย : สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กลุ่มคนทำงานด้านครอบครัว เด็กเยาวชน และด้านสังคมทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ สานสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ให้กับทุกช่วงวัย โดยมีเวทีเสวนา “สื่อสารสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย” ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. จิตตินันท์ เดชะคุปต์ สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย คุณชูไชย นิจไตรรัตน์ จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน เป็นวิทยากร

ในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายเป็นห้องย่อย 3 ห้อง คือ

  • ห้องย่อยที่ 1 ประเด็นการสื่อสารในครอบครัวเชื่อมสัมพันธ์ทุกช่วงวัย
  • ห้องย่อยที่ 2 ประเด็นเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว และ
  • ห้องย่อยที่ 3 ในประเด็นครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมจัดกระบวนการห้องย่อยที่ 3 ครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมยกตัวอย่างสถานการณ์สื่อที่ส่งผลกระทบกับครอบครัว วิธีการรับมือจัดการ และข้อเสนอเชิงนโยบาย ก่อนจะรวบรวมเพื่อมอบมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 ให้กับนายกรัฐมนตรี ในงานวันแห่งครอบครัว