อบรม “อำนาจ เพศ ความไม่เป็นธรรมและแนวทางที่สร้างการเปลี่ยนแปลง”

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนของสสส. ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย

Thai Civic Education
.

จัดการอบรม “อำนาจ เพศ ความไม่เป็นธรรมและแนวทางที่สร้างการเปลี่ยนแปลง” ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างวัฒนธรรมสันติภาพ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2563 มีนักการศึกษาและเครือข่ายมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจรากฐานของปัญหาการกลั่นแกล้งและอคติในสังคม เพื่อพัฒนาต่อยอดในงานสำหรับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมต่อไป

.