รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาพื้นที่เมือง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาญจนบุรี หาดใหญ่ เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ สมัครได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม IDEATHONS
.
“ReThink Urban Spaces IDEATHON” หรือริทัศน์ ไอเดียธอน เป็นกิจกรรมในโครงการ RETHINK URBAN SPACES-RTUS (ริทัศน์) Thai-European Youth Forum on Urban Community Development ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในประเทศไทย โดยความร่วมมือของ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทยและมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.)
โครงการริทัศน์มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ริเริ่มและดำเนินการโดยเยาวชนให้เกิดการมองพื้นที่เมืองในประเทศไทยด้วยมุมมองใหม่ เพื่อสร้างเมืองสำหรับทุกคน (inclusive cities) ที่ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบันและอนาคต
.
กิจกรรมไอเดียธอนเป็นก้าวแรกในการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนใน 5 เมือง ได้แก่ ขอนแก่น กาญจนบุรี หาดใหญ่ เชียงใหม่และกรุงเทพฯ ได้เข้ามาแบ่งปันมุมมองและความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่มีต่อเมืองของตน โดยใช้เวลา 3 วัน แลกเปลี่ยนความคิดและร่วมกันต่อภาพไอเดียซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาต่อไปกับกลุ่มทำงานเรื่องเมืองในพื้นที่ของตนเอง
.
รับสมัคร 1- 25 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต์ www.rtus-th.org
กิจกรรม IDEATHONS ที่เมือง
– ขอนแก่น 14 – 16 กรกฎาคม 2564
– กาญจนบุรี 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 2564
– หาดใหญ่ 20 – 22 สิงหาคม 2564
– เชียงใหม่ 3 – 5 กันยายน 2564
– กรุงเทพฯ 17 – 19 กันยายน 2564
.

*ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ แต่จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรับทราบล่วงหน้า