Creative Trail : เครื่องมือการเรียนรู้ ออกแบบเมืองของทุกคน ผ่านประสบการณ์ Feel Trip

เปิดห้องเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 “Creative Trail : เครื่องมือการเรียนรู้ ออกแบบเมืองของทุกคน ผ่านประสบการณ์ Feel Trip” ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-15.30 น. ทาง Zoom Online Meeting
.
.
*หมายเหตุ กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับภาคีเครือข่าย MIDL