เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ขยายงาน MIDL for Inclusive Cities 2021 สู่ 7 พื้นที่ ใน 6 จังหวัด

สสย. จัดกิจกรรม พัฒนาเครือข่ายพลเมืองเท่าทันสื่อเพื่อการสร้างเมืองของทุกคนภาคเหนือตอนล่าง (MIDL for Inclusive Cities 2021) ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 ชวนเครือข่าย MIDL ภาคเหนือตอนล่างทั้ง 7 แห่ง 6 จังหวัด ได้แก่
  1. โรงเรียนวัดพร้าว จ.พิจิตร
  2. โรงเรียนบ้านยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก
  3. โรงเรียนปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
  4. โรงเรียนบ้านปากคะยาง จ.สุโขทัย
  5. โรงเรียนละคร จ.เพชรบูรณ์
  6. สาขานิเทศศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม
  7. โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ จ.กำแพงเพชร
ที่จะร่วมโครงการในปี 2564 ไปกับ สสย. มาทำความเข้าใจแนวคิด MIDL for Inclusive Cities “พลเมืองเท่าทันสื่อ…เพื่อการสร้างเมืองของทุกคน”
เรียนรู้เครื่องมือและกรณีศึกษาโครงการย่อยของปีที่ผ่านมา จากคุณปัณณพร ไพบูลย์วัฒนากิจ ผู้ประสานงานโครงการ MIDL for Inclusive Cities และมีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์บริบทพื้นที่ของตนเอง ทำความเข้าใจถึงต้นทุนที่มีเพื่อนำไปต่อยอดการทำงาน พัฒนากรอบการดำเนินโครงการย่อยของตนเองในอนาคต