นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)

นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) #ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคมคม 60 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ประสานงานการศึกษาเพื่อพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ให้กับกลุ่มนักการศึกษา และนักการสื่อสารในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคเหนือ เพื่อเสริมความรู้และขยายแนวคิดMIDL สู่การจัดการเรียนรู้ในระดับห้องเรียน หลักสูตร และกิจกรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการทำงานและขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวร่วมกันของกลุ่มนักการศึกษา และนักการสื่อสาร ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้