เปิดโครงการ “เด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม”

15 มี.ค. 60 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนจากสสส. โดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันฯ และ คุณเนตรดาว ยั่งยุบล หัวหน้าโครงการเด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม ร่วมด้วย ตัวแทนเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศที่เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาหลายด้านอาทิ ปัญหาช่องว่างระหว่างโอกาส, การศึกษา, สัญชาติความไม่เท่าทียมในการเข้าถึงในสิทธิต่างๆ เป็นต้น เข้าร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ “เด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม”

โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สามารถออกแบบกระบวนการพัฒนาข้อเสนอและรูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสียงโดยเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่การสร้างพลเมืองเข็มแข็ง โดยใช้กระบวนการสื่อสารทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อต่อยอดในการพัฒนากระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะโดยเด็กและเยาวชนและนำไปสู่การบูรณาการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการเน้นไปที่เด็กเยาวชน 3 กลุ่มหลักคือ 1. กลุ่มเด็กนอกระบบ 2. กลุ่มเด็กชายขอบ 3. กลุ่มเด็กในสถานศึกษา โดยวันนี้มีตัวแทนจากทั้ง 3 กลุ่ม ที่เคยได้รับผลกระทบจากปัญหา และกลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคมในปัจจุบันและได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มาส่งเสียงเพื่อสื่อสารสู่สังคมในการร่วมกันสร้างพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงในการแก้ปัญหาด้านเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมทีเค. พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ