3 ดี ดีจัง YOUNG แจ๋ว

ผ่านไปแล้วกับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน-กำหนดยุทธศาสตร์ร่วมเครือข่าย สสย. ภายใต้ชื่อ “3 ดี ดีจัง Young แจ๋ว ” เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 15-17 กพ. 60 ซึ่งงานนี้จัดโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับสโมสรพื้นที่นี้ดีจัง โดยมีภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับสสย. กว่า 120 คนทั่วประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยในวันแรกได้ร่วมกันปักหมุด Young แจ๋ว 3 ดี ไตรพลวัต (เยาวชน กิจกรรม ชุมชน) นวัตกรรม Young แจ๋วร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเครือข่าย

วันที่สอง วันนี้เติมความแจ๋ว จากการฟังบทเรียนการทำงานเยาวชน สื่อ และชุมชน จากคุณโจ้ ปลื้มจิต สยามกัมมาจล, คุณเปี๊ยก สมเกียรติ สำนักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส และคุณต่อ ระพีพัฒน์ เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนวงย่อยร่วมกัน หลังจากนั้นภาคีเครือข่ายได้ปักหมุดต้นทุนในพื้นที่จนกลายเกิดเรื่องแจ๋วๆให้กับเด็ก เยาวชนและคนในพื้นที่ และทำอย่างไร? ที่จะให้(เยาวชน+กิจกรรม+ชุมชน) แจ๋วกว่าเดิม! เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลและกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกัน

วันที่สาม วันนี้ภาคีเครือข่ายได้เติม หัวใจ Young แจ๋ว ให้แจ๋วกว่าเดิม โดยสรุปประเด็นที่ได้รวบรวมจากการระดมความคิดของภาคีเครือข่ายทั้งในแง่ของนวัตกรรมความคิดยังแจ๋ว และทำอย่างไรให้แจ๋วกว่าเดิม ภายใต้บริบท เด็ก สื่อสาร/กิจกรรม ชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานขับเคลื่อนสังคมจากคนรุ่นใหม่ “ดีจัง Young ทีม” ในการวางยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการทำงานในการขยายเครือข่ายและวางแนวทางร่วมกันในการสร้างการมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในเด็ก ชุมชน และสังคม

หลังการสรุปบทเรียนครั้งนี้ถือเป็นการสานสายใยการเรียนรู้ สู่สำนึกเยาวชนพลเมือง ขับเคลื่อนชุมชนสร้างสรรค์ เพื่อเปลี่ยนแปลงสุขภาวะต่อไป