สสย.ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โรงเรียนส่งเสริมพลเมืองประชาธิปไตย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เข้าเยี่ยมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) และโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนส่งเสริมพลเมืองประชาธิปไตย

โดยการสนับสนุนของสพฐ.และThai Civic Education เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นการนำองค์ความรู้พลเมืองประชาธิปไตยไปบูรณาการในหลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน