ติดตามและวางแผนเยาวชนเฝ้าระวังรู้เท่าทันสื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

จัดการประชุม “การติดตามการดำเนินงานและวางแผนการทำงานพัฒนาแกนนำเยาวชนเฝ้าระวังรู้เท่าทันสื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย” เพื่อทบทวน ประเมินผลการจัดอบรมแกนนำเยาวชนครั้งที่ 1 และวางแผนออกแบบกระบวนการอบรมเยาวชนครั้งที่2 ร่วมกัน ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ