การใช้ ICT ในการเรียนการสอนและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีแลกเปลี่ยนการใช้ ICT ในการเรียนการสอนและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กล่าวเปิดงานพร้อมบอกเล่าวัตถุประสงค์ของโครงการ และคุณศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เล่าถึงสถานการณ์และพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กไทย