การวิจัย เรื่องรู้เท่าทัน ละคร ไทย สรุปผลการวิจัยเบื้องต้น

โดย : Thailand Media Literacy Center โครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย” ศูนย์การเรียนรู้เท่าทันสื่อ 
สนับสนุนโดย แผนงานสื่อสร้างสุขภาวเยาวชน (สสย.)

ข้อมูลผังรายการโทรทัศน์เดือนมิถุนายน 2550