สสย.จับมือ กสทช. สร้างครูต้นแบบเท่าทันสื่อนำร่องนโยบายเท่าทันสื่อในโรงเรียน

3 เม.ย. 57 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจับมือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการปฏิบัติการครูเท่าทันสื่อ ระหว่างวันที่ 3 – 5 เม.ย.57 เพื่อให้ครูนำไปบูรณาการแผนการสอนเท่าทันสื่อสู่รายวิชา เพื่อพัฒนาเป็นแผนการสอนนำร่องนโยบายเท่าทันสื่อในโรงเรียน

นางสาวเข็มพร วิรุฬราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า เมื่อปี มีการขับเคลื่อนเรื่องสื่อโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก หรือ มพด. แต่คนในสังคมไม่ค่อยรู้ ในปัจจุบัน สังคมมีความซับซ้อน เรื่องสื่อมีอิทธิพลต่อคนในสังคมมาก ทางเราเลยจับมือร่วมกันกับ กสทช. สพฐ. และองค์กรด้านพัฒนาเด็กอีกหลายองค์กร ทำงานเรื่องเท่าทันสื่อ โดยเฉพาะเด็กๆ

จึงได้ชวนคุณครูเข้ามาร่วมเรียนรู้ว่ากระบวนการ ทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ มีอะไรบ้าง เพื่อให้คุณครูได้นำไปบูรณาการกับวิชาเรียน ซึ่งในต่างประเทศมีการบูรณาการในวิชาเรียน สอนเด็ก อย่างมากมาย ในการอบรมครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบในการนำไปจัดอบรมเรื่องการเท่าทันสื่อ ให้กับคุณครูอีกหลายคน และโอกาสนี้ก็จะชวนคุณครูมาเป็นคณะทำงานในการพัฒนาหลักสูตรการเท่าทันสื่อให้เป็นหลักสูตรในชั้นเรียน ให้เป็นผลงานชิ้นสำคัญของสังคมไทยต่อไป

“การอบรมครั้งนี้ ต้องการให้ครูจัดทำร่างแผนการสอน เท่าทันสื่อบูรณาการเข้ากับรายวิชา พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการสอนเท่าทันสื่อบูรณาการเข้ากับสาระวิชา ตามข้อเสนอแนะ ทดลองใช้แผนการสอน จนถึงเกิดคณะทำงานประชุมนำเสนอผลการใช้ผลการอน ปรับปรุง และนำไปเป็นแผนการสอนเท่าทันสื่อบูรณาการเข้ากับสาระรายวิชาฉบับสมบูรณ์” ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนกล่าว

การเข้าร่วมกันอบรมครั้งนี้มีคุณครูจาก 5 รายวิชาเข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ภาควิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การงานอาชีพ และเทคโนโลยีและศิลปะจากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งในระดับประถมปลายและมัธยมต้น มีครูเข้าร่วมจำนวน 32 ท่าน