สสย.จัดอบรมเท่าทันสื่อให้ศึกษานิเทศก์ หวังกระตุ้นครูสร้างการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจัดการอบรมเท่าทันสื่อ ในงานสัมมน […]

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

พฤษภาคม 2014
1 2 3 4 5